Responsable del tractament de les dades

En compliment del deure d’informació que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que aquesta web és titularitat de:

  • Web: mejoratuplandepensiones.com
  • Responsable: JOAN MARÍN POZO
  • NIF: 40310761H
  • Adreça: Pla de Salt, 14 Oficina 8A, 17190 Salt (GIRONA)
  • Telèfon: 630 60 03 24

Objecte

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb el que pretén donar compliment del disposat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions del mateix.

Tota persona que accedeixi al lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a la observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. 

El Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del Responsable.

Responsabilitat

El Responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Adreces ip

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

Una adreça IP es un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació està registrada en un arxiu d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el processament posterior de les dades per obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als servidors web, ordre de cisites, punt d’accés, etc.

Política d’enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que El Responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts per els tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del Responsable. Tot i això i en compliment del disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació.

Aquest lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que es converteixin en causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del disposat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del disposat al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el RGPD), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, El Responsable informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el consentiment al tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del Responsable o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas la autorització escrita prèvia per part del Responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per el Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus propietaris respectius, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts del lloc web i, en tot cas, ha de redirigir a la pàgina principal del lloc web del Responsable. 

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els drets corresponents de propietat intel·lectual i industrial, i no implica la seva sola menció o aparició al lloc web la existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per a totes aquelles imatges en les que el software de disseny ho permet, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i la llicència corresponent.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-se a través de la pàgina de contacte.